• Lod Foundation

חניכת הספרייה הניידת

א

אחרי כשנתיים וחצי שבהן חלמנו, נפגשנו, דיברנו וגייסנו כסף, הצלחנו סופסוף להוציא לפועל את החזון של ספרייה ניידת בעיר. תודה רבה ל עמותת ספרי מפתח על השותפות המדהימה לבנק הפועלים Bank Hapoalim על התרומה ועל החזון "תקרא תצליח" למפעל הפיס על התרומה והשותפות, והפיכת העיר לוד לאחת מ-9 הערים שנהנות מספריה שכזו תודה ל Faten Zenaty על שותפות לחלום, לחזון ועל הפעלת הספרייה וכמובן, תודה רבה לכל הגורמים השותפים שבלעדיהם כל זה לא היה מתקיים:

5 views0 comments

הקרן לפיתוח לוד ע"ר 580493856 ת.ד 690 לוד 7110603 | الصندوق لتطوير اللد ج.م ٥٨٠٤٩٣٨٥٦ ص.ب ٦٩٠ اللد  ٧١١٠٦٠٣ | The Lod Foundation A.R. 580493856 PO Box 7110603